सराव चाचणी क्र. 26 || घटक 6 - भौमितिक रचना पूर्ण करा Jnvst23Test26

 सराव चाचणी क्र. 26 || घटक 6 - भौमितिक रचना पूर्ण करा Jnvst23Test26


Jnvst23Test26

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 26 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test25

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र. 25 || घटक 5 - सहसंबंध Jnvst23Test25

 सराव चाचणी क्र. 25 || घटक 5 - सहसंबंध Jnvst23Test25


Jnvst23Test25

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 5 सहसंबंध या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 25 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test25

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐

सराव चाचणी क्र. 24 || घटक 4 - मालिका पूर्ण करा Jnvst23Test24

 सराव चाचणी क्र. 24 || घटक 4 - मालिका पूर्ण करा Jnvst23Test24


Jnvst23Test24


विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 4 मालिका पूर्ण करा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 24 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test24

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐

सराव चाचणी क्र. 23 || घटक 3 आकृती पूर्ण करा Jnvst23Test23

 सराव चाचणी क्र. 23 ||  घटक 3 आकृती पूर्ण करा  Jnvst23Test23


Jnvst23Test23

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 3 आकृती पूर्ण करा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 23 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test23

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐

सराव चाचणी क्र. 22 || घटक 2 जुळणारी आकृती शोधा Jnvst23Test22

सराव चाचणी क्र. 22 || घटक 2 जुळणारी आकृती शोधा Jnvst23Test22

Jnvst23Test22

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 2 जुळणारी आकृती शोधा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 22 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test22

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐

सराव चाचणी क्र. 21 || घटक 1 वेगळे पद शोधा Jnvst23Test21

 सराव चाचणी क्र. 21 || घटक 1 वेगळे पद शोधा Jnvst23Test21

Jnvst23Test21

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 1 वेगळे पद शोधा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 21 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test21

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र. 20 || घटक 10 लपलेली आकृती शोधा Jnvst23Test20

 सराव चाचणी क्र. 20 || घटक 10 लपलेली आकृती शोधा Jnvst23Test20

Jnvst23Test20

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 10 लपलेली आकृती शोधा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 20 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test20

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र. 19 || घटक 9 अवकाश कल्पना ( तुकडे जोडा )

 सराव चाचणी क्र. 19 || घटक 9 अवकाश कल्पना ( तुकडे जोडा )

Jnvst23Test19

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र.9 अवकाश कल्पना या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 19 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test17

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


पाचवी शिष्यवृत्ती || बुद्धिमत्ता चाचणी

 बुद्धिमत्ता चाचणी संभाव्य उत्तर सूची (संच A)


सराव चाचणी क्र. 18 || घटक 8 घडी घाला व उलघडा Jnvst23Test18

 सराव चाचणी क्र. 18 || घटक 8 घडी घाला व उलघडा Jnvst23Test18


Jnvst23Test18

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र.7 आरशातील प्रतिमा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 18 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test17

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐सराव चाचणी क्र. 17 || घटक 7 आरशातील प्रतिमा Jnvst23Test17

 सराव चाचणी क्र. 17 || घटक 7 आरशातील प्रतिमा Jnvst23Test17

Jnvst23Test17

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र.7 आरशातील प्रतिमा  या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 17 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test17

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र. 16 || घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा Jnvst23Test16

 सराव चाचणी क्र. 16 || घटक 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा Jnvst23Test16

Jnvst23Test16

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 6 भौमितिक रचना पूर्ण करा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 16 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test15

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र. 15 || घटक 5 सहसंबंध Jnvst23Test

 सराव चाचणी क्र. 15 || घटक 5 सहसंबंध Jnvst23Test


Jnvst23Test 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 5 सहसंबंध या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 15 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test15

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र. 14 || घटक 4 मालिका पूर्ण करा Jnvst23Test

 सराव चाचणी क्र. 14 || घटक 4 मालिका पूर्ण करा Jnvst23Test 


Jnvst23Test 


विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 4 मालिका पूर्ण करा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 14 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test14

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्रमांक 13 || घटक 3 - चौरस आकृती पूर्ण करा

 सराव चाचणी क्रमांक 13 || घटक 3 - चौरस आकृती पूर्ण करा Jnvst23Test 

Jnvst23Test 


विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 3 चौरस आकृती पूर्ण करा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 13 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test13

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र. 12 || घटक 2 जुळणारी आकृती शोधा Jnvst23Test

 सराव चाचणी क्र. 12 || घटक 2 जुळणारी आकृती शोधा Jnvst23Test 


Jnvst23Test 

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 2 जुळणारी आकृती शोधा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 11 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test11

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐


सराव चाचणी क्र. 11 घटक 1 वेगळे पद शोधा Jnvst23Test

 सराव चाचणी क्र. 11 घटक 1 वेगळे पद शोधा Jnvst23Test


Jnvst23Test

विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार 🙏😊

माय व्हिजन नवोदय ॲडमिशन या राज्यव्यापी मोफत मार्गदर्शन उपक्रमांतर्गत आज आम्ही घटक क्र. 1 वेगळे पद शोधा या घटकावर आधारित सराव चाचणी क्र. 11 चे आयोजन केले आहे. Jnvst23Test11

आपण छान अभ्यास करता आहात, आपणांस खुप खुप शुभेच्छा!!💐💐💐💐